Polisi preifatrwydd

Eich data personol – beth ydyw?

Mae data personol yn golygu unrhyw ddata sy’n adnabod unigolyn byw. Mae prosesu data personol (casglu, storio, defnyddio, newid, rhannu neu ddinistrio gwybodaeth bersonol) yn cael ei lywodraethu gan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 (a adwaenir fel y GDPR).

Pwy ydym ni?

Cwmpas, formally known as The Wales Co-operative Centre Ltd  is the data controller (contact details below). This means it decides how your personal data is processed and for what purposes.

Sut ydym ni’n prosesu eich data personol?

If you are a website user with general public and anonymous access, the Cwmpas’s website does not capture or store personal information about you but simply logs your IP address, which is automatically recognised by our web server. This is known as a ‘log file’ which we use to compile site usage statistics. The site does not use cookies to collect user information.

Some areas of our website, including enquiry/contact forms and areas needing registration, require you to provide personal information. Cwmpas complies with its obligations under GDPR by keeping personal data up to date; by storing and destroying it securely; by not collecting or retaining excessive amounts of data; by protecting personal data from loss, misuse, unauthorised access and disclosure and by ensuring that appropriate technical measures are in place to protect personal data.

Rydym ni’n defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol:

 • I ddarparu’r gwasanaethau ar y we neu’r wybodaeth y gofynnoch i ni amdanynt
 • I fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion a’r mentrau sy’n gwneud ymholiadau neu’n defnyddio gwasanaethau ar y we, a nifer y bobl o wahanol grwpiau sy’n cael eu cynorthwyo
 • I gyflawni gofynion adrodd ein cyllidwyr prosiect
 • I werthuso effaith gwasanaethau a ddarperir trwy’r we ar yr unigolion a’r mentrau a gymerodd ran
 • At ddibenion archwilio a chadarnhau
 • I roi gwybod i chi am wasanaethau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau tebyg (yn unol â’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig)

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

Mae prosesu’n angenrheidiol i gyflawni contract sydd gennym gyda chi i ddarparu gwasanaeth, neu i gymryd camau i lunio contract gyda chi.

Processing is also necessary for the legitimate interests of Cwmpas, so that we can monitor and evaluate our services and inform you about similar services, activities or events.

Mae darparu eich data yn ofyniad cytundebol – hebddo, ni allwn ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch i ni amdano.

Rhannu eich data personol

Bydd eich data personol yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol, a’i rannu â’r canlynol yn unig:

 • Trydydd partïon sy’n gweithredu ar ein rhan i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth
 • Trydydd partïon sy’n gweithredu ar ein rhan i’n helpu i werthuso’r gwasanaeth
 • Cyllidwyr sydd wedi talu am y gwasanaeth
 • Mae’n ofynnol yn ôl contract i drydydd partïon ddiogelu eich data a chydymffurfio â’r GDPR.

Ni fydd y Ganolfan byth yn trosglwyddo eich gwybodaeth i sefydliad arall er mwyn iddo farchnata’n uniongyrchol i chi neu’ch sefydliad.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich data personol?

Ein cyllidwyr prosiect sy’n pennu pa mor hir y mae’n rhaid i ni gadw eich data. Ni fydd eich data’n cael ei gadw am gyfnod hwy nag sy’n angenrheidiol rhag ofn y bydd unrhyw gwynion, hawliadau cyfreithiol neu ymholiadau archwilio. I gael manylion dyddiadau cadw ar gyfer prosiectau penodol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Eich hawliau a’ch data personol

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch data personol:

 • The right to request a copy of your personal data which the Cwmpas holds about you;
 • The right to request that Cwmpas corrects any personal data if it is found to be inaccurate or out of date;
 • The right to request your personal data is erased where it is no longer necessary for the Cwmpas to retain such data;
 • The right to request that Cwmpas provides you with your personal data and where possible, to transmit that data directly to another data controller;
 • Yr hawl, lle y ceir anghydfod ynglŷn â chywirdeb eich data personol neu ei brosesu, i ofyn i gyfyngiad gael ei osod ar brosesu ychwanegol;
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol;
 • Yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Trosglwyddo data dramor

Where Cwmpas uses platforms outside the UK to process data (such as website providers, MailChimp, Eventbrite or Survey Monkey), we have satisfied ourselves that these platforms adhere to the EU-US Privacy Shield Framework as set forth by the European Commission and the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal data from European Union member countries, and have adequate measures in place to protect your data and comply with GDPR.

Gwneud penderfyniadau’n awtomataidd

Nid ydym yn gwneud penderfyniadau awtomataidd gyda’ch data personol.

Prosesu ychwanegol

Os hoffem ddefnyddio eich data personol at ddiben newydd, na chyfeirir ato yn yr Hysbysiad Diogelu Data hwn, byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi sy’n esbonio’r defnydd newydd hwn cyn i ni ddechrau prosesu eich data, ac yn amlinellu’r dibenion perthnasol a’r amodau prosesu. Pryd bynnag y bo’r angen, byddwn yn ceisio eich caniatâd o flaen llaw ar gyfer y prosesu newydd.

To exercise all relevant rights, queries or complaints please in the first instance contact the Cwmpas’s Director of Corporate Services on 0300 111 5050 or via email info@cwmpas.coop or at Y Borth, 13 Beddau Way, Caerphilly, CF83 2AX.

Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu drwy anfon neges e-bost at https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ neu drwy ysgrifennu at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF