We are a small team of specialist consultants focusing on Employee Ownership and Share Schemes

Ein tîm

Woman smiling in professional headshot.

Nicola Mehegan

Rheolwr y Prosiect

Mae Nicola yn rheolwr prosiect profiadol a chymwys ac mae ganddi radd Meistr mewn Rheoli ac Arwain.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad o weithio â sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae'n Hyfforddwr Gweithredol cymwys ac mae wedi hyfforddi arweinwyr o bob sector.

Mae Nicola, sy'n weithiwr dysgu a datblygu proffesiynol cymwys a phrofiadol, wedi hyfforddi'n lleol ac yn rhyngwladol. Mae'n gadarn o blaid datblygu cynaliadwy ac, yn sgil hynny, gynyddu nifer y busnesau o dan berchnogaeth y gweithwyr yng Nghymru a gwella eu proffil.

Cysylltwch â Nicola:

Senior man with glasses smiling

Bydd Paul Cantrill

Specialist Consultant

Mae gan Paul dros 40 mlynedd o brofiad yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Mae'r busnesau a'r sefydliadau y mae wedi eu cynghori yn amrywio o ICI, BP Chemicals, Dunlop, Monsanto, Goodyear, Ford a Toyota i Mirror Group Newspapers, Cyngor Dinas Birmingham, y Cenhedloedd Unedig a Swyddfa'r Gymanwlad.

Bu'n aelod o Fwrdd Cynghori Is-adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Llyfrgell Brydeinig ac yn aelod o Fwrdd Gorllewin Canolbarth Lloegr y Prince's Trust.

Symudodd Paul i Gymru yn 2009 ac mae wedi bod yn rhoi cyngor i gwmnïau ar Berchnogaeth gan y Gweithwyr ers hynny. Bu'n gweithredu fel y prif gynghorydd i lawer o gwmnïau sydd wedi trawsnewid gan ddefnyddio Ymddiriedolaethau Perchnogaeth gan y Gweithwyr a Chynlluniau Pryniant gan y Rheolwyr. Mae hefyd wedi cynllunio ac wedi cyflwyno llawer o Gynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr llwyddiannus ledled Cymru.

Cysylltwch â Paul:

Branwen Ellis

Branwen Ellis

Specialist Consultant

Mae Branwen wedi bod yn cynghori busnesau preifat, mentrau cymdeithasol mentrau cydweithredol ac elusennau ers dro20 mlynedd, gan gefnogi cleientiaid ar draws ystod o sectorau gyda’u cynlluniau twf ac olyniaeth.

Gydag arbenigedd penodol ym maes datblygu cynaliadwy, llywodraethu corfforaethol, ac ymgysylltu â gweithwyr, mae Branwen yn meddu ar yr offer a'r wybodaeth i gefnogi busnesau trwy broses ardystio B Corp ac mae'n Arweinydd B (B Leader) cymwys.

Mae gan Branwen wybodaeth gadarn am reolaeth ariannol ac mae ganddi Dystysgrif CIMA mewn Cyfrifeg Busnes yn ogystal â Diploma'r Institute of Export mewn Masnach Ryngwladol.

Cysylltwch â Branwen:

Sarah Owens, EO consultant

Sarah Owens

Specialist Consultant

Mae gan Sarah dros 25 mlynedd o brofiad fel cynghorydd busnes a dechreuodd ymwneud â chynlluniau Perchnogaeth gan y Gweithwyr ar ôl sefydlu'r Gronfa Benthyciadau Cymunedol yng Nghymru yn 2000. Yn ystod y cyfnod hwn fel Swyddog Buddsoddi Gweithredol, roedd Sarah yn gyfrifol am ddadansoddi cynlluniau busnes a rhagolygon ariannol ac am argymell buddsoddiadau er mwyn helpu Busnesau o dan Berchnogaeth y Gweithwyr i dyfu.

Yn 2011, cafodd Sarah ei chyflogi gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a bu'n rhoi cyngor i gwmnïau ar Berchenogaeth gan y Gweithwyr ers hynny. Bu'n gweithredu fel y prif gynghorydd i gwmnïau sy'n trawsnewid gan ddefnyddio Ymddiriedolaethau Perchnogaeth gan y Gweithwyr ac mae'n arbenigo ym maes llywodraethu corfforaethol ac ymgysylltu â gweithwyr.

Cysylltwch â Sarah:

Smiling man in suit for professional profile.

Mike Williams

Specialist Consultant

Mae Mike yn Gynghorydd Busnes profiadol, ar hyn o bryd yn gweithio ar y rhaglen Perchnogaeth gan Weithwyr yng Nghwmpas. Mae ganddo hanes o weithio yn y diwydiant rheoli masnachol a dielw, mae wedi bod yn aelod o - ac wedi cadeirio - nifer o fentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol, ac ar hyn o bryd mae'n gadeirydd elusen treftadaeth ddiwydiannol. 

Gyda sgil mewn Menter Gymdeithasol, Cynllunio Busnes, Hyfforddi, Ariannu, a Rheoli Gwirfoddolwyr, mae Mike yn weithiwr proffesiynol ymgynghori cryf gyda BA (Anrh) yn canolbwyntio ar Fancio a Chyllid o Brifysgol Canolbarth Lloegr.

Cysylltwch â Mike

Mature man smiling in suit jacket against black background.

Rhodri Packman

Cynghorydd Datblygu'r Farchnad

Rhodri yw’r cynghorydd datblygu marchnad ar Berchnogaeth Gweithwyr yng Nghwmpas ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda busnesau bach yn y DU. 

Gyda gradd mewn marchnata, gradd Meistr mewn Rheolaeth a chymwysterau proffesiynol CIM a CIPD, mae ei wybodaeth yn fwy perthnasol nag erioed wrth gefnogi’r tîm cynghori i hyrwyddo perchnogaeth gweithwyr fel model sy’n gwella ymgysylltiad gweithwyr ac yn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor i fusnesau Cymru.

Cysylltwch â Rhodri

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud