Ein Gwasanaethau

Image not displayed; content missing.

Gwerthuso busnes

Gallwn asesu eich busnes, darparu cyngor ar yr holl ddewisiadau o ran olyniaeth a’ch helpu i ddewis y llwybr gorau i chi.

White blank image with no content.

Ymgysylltu ag aelodau staff a’r bwrdd

Gallwn gydweithio â pherchnogion, rheolwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr cyflogedig er mwyn sicrhau bod pawb yn cael ei gynnwys ac yn deall y broses.

White background without any visible content.

Prisio

Gallwn roi prisiad annibynnol o’ch busnes.

Image not displayed; description unavailable.

Datblygu arweinyddiaeth

Gallwn gydweithio â gweithwyr cyflogedig allweddol a fydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli busnes gan sicrhau bod y sgiliau a’r hyder ganddynt sydd eu hangen arnynt.

White background with no content displayed.

Cyngor ariannol

Gallwn helpu i roi’r prosesau ariannol priodol ar waith er mwyn trosglwyddo cyfranddaliadau’r perchennog, naill ai’n uniongyrchol i’r gweithwyr cyflogedig neu drwy ymddiriedolaeth perchnogaeth gan y gweithwyr.

White space, no content displayed.

Cyngor ar FaterionTreth

Gallwn ddarparu cyngor ar y rhyddhad treth a’r rhannu elw di-dreth y gallai cwmnïau y mae gweithwyr cyflogedig yn berchen arnynt fod yn gymwys i’w cael.

White space, no image to describe.

Cyngor parhaus

Unwaith y mae’r fargen wedi’i chytuno, gallwn ddarparu cyngor parhaus ar reoli’r cyfnod pontio a pharhau i ymgysylltu â’r gweithwyr cyflogedig.

Ein Proses

Ein rôl yw rheoli'r broses gyfan o drawsnewid perchnogaeth busnes gan ddefnyddio ein proses pedwar cam sydd wedi'i hariannu'n llawn:

Adolygu

Cyfarfod cyntaf gyda chi i drafod eich amcanion ac asesu eich disgwyliadau. Amlinellu'r saith opsiwn ar gyfer gwerthu eich busnes, gan gynnwys y pedwar prif opsiwn ar gyfer gwerthu i'ch gweithwyr. Mapio pa gynllun trosglwyddo allai gyflawni eich amcanion.

Cynllunio

Datblygu'r cynllun trosglwyddo a ddewiswyd gennych a sicrhau bod y busnes yn y cyflwr priodol ac yn meddu ar y strwythur priodol i'w werthu. Mae gwaith manwl yn cynnwys prisiad annibynnol o'ch busnes, llunio cynllun busnes a thrafodaethau â darparwyr cyllid. Cytuno ar y cynllun.

Hwyluso

Unwaith y byddwn wedi eich cefnogi i lunio penawdau eich telerau, eich cam nesaf fydd trefnu cyngor cyfreithiol a threth*. Byddwn yn hwyluso trafodaethau gyda'ch cynghorwyr, i'ch cefnogi bob cam o'r ffordd a'ch helpu i drefnu eich diwrnod cwblhau. *Sylwer, ni allwn ariannu ffioedd cyfreithiol

Cymorth

Cymorth ar ôl ymrwymo i'r cytundeb er mwyn helpu'r cwmni newydd i addasu i'r strwythur newydd. Rhoddir cyngor a hyfforddiant parhaus i'r rheolwyr newydd, y Bwrdd a chyfranddalwyr yn ogystal â chynghorwyr proffesiynol fel Cyfrifwyr. Help i ddosbarthu cyfranddaliadau yn y dyfodol.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud