Adroddiad “EO Knowledge Programme” 2023

Mae'r DU yn arwain y byd o ran twf yn y nifer o fusnesau sy'n eiddo i weithwyr. Darllenwch am effeithiau cadarnhaol perchnogaeth gweithwyr yn y byd busnes.
Mae'r DU yn arwain y byd o ran twf yn y nifer o fusnesau sy'n eiddo i weithwyr, gyda gwledydd fel Canada, Awstralia a Denmarc ymhlith eraill yn edrych i ddysgu am bolisi'r DU a’i weithgareddau i ddatblygu'r sector. Darllenwch am effeithiau cadarnhaol perchnogaeth gweithwyr yn y byd busnes.

Mae ein cydweithwyr yn yr Employee Ownership Association ac Ownership at Work wedi rhyddhau eu hadroddiad “EO Knowledge Programme 2023 – People Powered Growth” sydd yn ymdrin â’r cynnydd mewn busnesau dan berchnogaeth y gweithwyr yn ogystal â’r manteision.

eo knowledge

Mae'r canlyniadau'n rhyfeddol. Maent yn dangos yn glir bod y rhan fach hon o economi'r DU (dros 1,650 yn y DU, dros 65 yma yng Nghymru) yn rhagori o ran eu heffaith ar unigolion, busnesau, cymunedau a'r economi ehangach.

Y prif ganfyddiad yw bod gweithwyr-berchnogion 8-12% yn fwy cynhyrchiol. Gwelwn fod busnesau dan berchnogaeth y gweithwyr yn tueddu i wneud mwy o elw a bod hwnnw wedyn yn fwy tebygol o gael effaith bositif ar yr economi leol trwy greu mwy o swyddi a buddsoddi mewn gwella eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Prin syndod fod y busnesau hyn yn fwy cynhyrchiol gan fod yr adroddiad hefyd yn cydnabod eu bod yn buddsoddi mwy i gefnogi iechyd a lles eu gweithwyr, darparu hyfforddiant yn y gweithle a chynnig telerau hyblyg o ran patrymau gwaith.

Canfuwyd hefyd bod busnesau dan berchnogaeth y gweithwyr yn talu allan dwywaith cymaint mewn taliadau bonws a difidendau i weithwyr a phum gwaith yn llai tebygol o'u diswyddo. Mae’r busnesau hyn yn talu isafswm cyflog sydd oddeutu £2,900 yn fwy na’r isafswm cyffredinol ac maent ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu hadnabod yn swyddogol fel cyflogwyr teg.

Newyddion Eraill

17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.