Gwobrwywch eich staff a gwellwch gynhyrchiant eich busnes drwy gyflwyno Cynllun Cyfranddaliadau i Weithwyr

Os ydych yn gwerthfawrogi aelodau eich gweithlu ac yn ymddiried ynddynt, beth am eu gwobrwyo a gwella perfformiad eich busnes ar yr un pryd? Mae Cynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr yn ffordd bwerus o annog eich gweithwyr i feddwl fel perchenogion, gan helpu i hybu cynhyrchiant a thwf.

P'un a ydych chi'n gwmni newydd neu'n un wedi'i sefydlu, gallwn ddarparu cefnogaeth wedi'i gyllido'n llawn ar eich cyfer i'ch helpu i ddewis cynllun sy'n iawn ar gyfer eich cwmni chi.

Beth yw Cynllun Cyfrannau Gweithwyr?

An Employee Share Scheme (sometimes referred to as an Employee Share Ownership Plan, or ESOP) is a way of sharing company ownership with your team. You can reward one or more key people with equity, or all of your employees. That’s entirely up to you.

In an Employee Share Scheme employees hold, or have the opportunity to hold, shares personally, normally alongside other shareholders. Employees can be offered shares or they can be granted options which can be exercised at a time to suit the employee.Stock options Plan) 

Pam cyflwyno Cynllun Cyfranddaliadau i Weithwyr?

Y prif reswm y mae cwmnïau yn defnyddio Cynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr yw recriwtio a chadw gweithwyr. Ond er y byddwch am roi cyfran o lwyddiant y cwmni i'ch tîm, gall dyroddi cyfranddaliadau newydd arwain at ostyngiad yng ngwerth cyfranddalwyr unigol. Y newyddion da i gyfranddalwyr yw bod gwaith ymchwil wedi dangos bod Cynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr yn ffordd ymarferol i gwmnïau o bob maint gyflawni nifer o fuddiannau gwerthfawr iawn, sy'n cynyddu gwerth cyffredinol y busnes.

Nid oes gan rai cwmnïau lawer o arian parod, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd cynnar, ac felly gall ategu cyflogau â chyfranddaliadau fod yn opsiwn deniadol i gwmnïau ifanc. Mae llawer o gwmnïau yn cynllunio eu trefniadau ar gyfer perchenogaeth cyfranddaliadau mewn ffyrdd sy'n trechu cystadleuwyr, hyd yn oed y rheini a all gynnig mwy o arian parod, ac sy'n annog y gweithwyr hynny i aros am gyfnod hwy unwaith y byddant wedi ymuno. Mae Llywodraeth y DU yn annog perchenogaeth cyfranddaliadau i weithwyr ac un ffordd allweddol iddi wneud hyn yw cynnig gostyngiadau treth i Gynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr sy'n helpu i arbed arian i gyflogwyr a gweithwyr.

Buddiannau

1.

Gwobrwyo a chymell eich tîm

2.

Cynyddu cynhyrchiant a thwf

3.

Mwynhau gostyngiadau treth sylweddol

4.

Recriwtio a chadw'r dalent orau

5.

Lleihau costau cyflogaeth a rhyddhau llif arian parod

6.

Hwyluso trefniadau cynllunio ar gyfer olyniaeth

Pa Gynllun Cyfranddaliadau i Weithwyr?

Gall Cynlluniau Cyfranddaliadau i Weithwyr weithio i fusnesau o bob maint ym mhob sector. Bydd eich dewis cynllun cyfranddaliadau yn dibynnu i raddau helaeth ar sut y bydd eich gweithwyr yn caffael cyfranddaliadau. P'un a ydych am roi Cynllun Cyfranddaliadau i Weithwyr ar waith ar gyfer rhai gweithwyr yn unig neu ar gyfer pob un o'ch gweithwyr, mae tri phrif ffordd y gall gweithiwr gaffael cyfranddaliadau:

1. Rhodd o gyfranddaliadau

Bydd y gweithiwr yn dod yn gyfranddaliwr ar unwaith, ac yn cael yr holl fuddiannau, o ganlyniad i gael cyfranddaliadau ar ffurf rhodd yn rhad ac am ddim. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn rhaid iddo dalu treth ar werth y rhodd gan y bydd yn ddarostyngedig i dreth incwm. Fodd bynnag, ni fydd yn rhaid talu treth ar rai cynlluniau.

2. Cyfleoedd i weithwyr brynu cyfranddaliadau

Y llwybr mwyaf uniongyrchol lle y bydd gweithwyr yn prynu cyfranddaliadau ac yn cael difidendau ac unrhyw gynnydd yng ngwerth y cyfranddaliadau ar unwaith. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gyffredin, yn bennaf am nad oes gan weithwyr yr arian i'w prynu fel arfer ac yn aml, nid yw cwmnïau am orfod fynd i'r drafferth o brynu cyfranddaliadau yn ôl os bydd gweithwyr yn gadael.

3. Opsiynau cyfranddaliadau

Bydd yr hawl gan y gweithiwr i brynu cyfranddaliadau yn y dyfodol am bris sefydlog a bennir ymlaen llaw. Prin yw'r risg i'r gweithiwr a chaiff unrhyw atebolrwydd i dalu treth ei ohirio. Os bydd y pris yn cynyddu, bydd y gweithiwr yn gweithredu'r opsiwn; os bydd yn lleihau, gall y gweithiwr benderfynu peidio â gweithredu'r opsiwn.

Gall y cyfranddaliadau a ddefnyddir ar gyfer unrhyw rai o'r opsiynau uchod ddod gan berchenogion presennol a fydd naill ai'n gwerthu eu cyfranddaliadau neu'n cytuno i ryddhau eu cyfranddaliadau ar ffurf 'opsiwn', neu o ganlyniad i benderfyniad gan y cwmni i ddyroddi cyfranddaliadau newydd yn amodol ar gytundeb cyfranddalwyr ar y pryd neu'n ddiweddarach.

Cynlluniau cyfranddaliadau sy'n effeithlon o ran treth

Ar hyn o bryd, mae pedwar cynllun cyfranddaliadau sy'n cynnig manteision treth ac a gymeradwywyd gan CThEM y gallech eu hystyried:

Sut y gallwn ni helpu

Mae dewis a gweithredu Cynllun Cyfrannau Gweithwyr yn golygu llawer o waith cynllunio. Gallwn eich tywys drwy'r broses gyfan, er mwyn i chi gael y cynllun iawn yn ei le ar gyfer eich busnes a'ch gweithwyr.

Cysylltwch â Ni

Our fully funded Options Appraisal will explore how an Employee Share Schemes can work for your company.

Astudiaethau Achos