Perchnogaeth Gweithwyr
Gadewch eich cwmni mewn dwylo da neu datblygwch dîm cryfach ar gyfer eich busnes newydd

Os ydych am werthu eich busnes neu os ydych yn awyddus i dyfu eich busnes a gwobrwyo a chadw staff, mae Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn opsiwn arloesol â buddiannau masnachol profedig. Drwy drosglwyddo perchenogaeth i'ch gweithwyr, gallwch fwynhau gwerth uchaf eich busnes a gwella perfformiad y busnes, gan sicrhau hefyd y bydd eich etifeddiaeth yn parhau ymhell i'r dyfodol.

Beth yw Perchenogaeth gan y Gweithwyr?

O dan gynllun Perchenogaeth gan y Gweithwyr, bydd gweithwyr y busnes yn berchen yn llwyr ar y busnes hwnnw neu'n berchen arno i raddau helaeth.

Yn 2014, cyhoeddodd y Llywodraeth ddau ryddhad treth newydd er mwyn annog mwy o gwmnïau i fabwysiadu Perchenogaeth gan y Gweithwyr. Bellach, dyma'r math o berchenogaeth fusnes sy'n tyfu gyflymaf, gan gynnig nifer sylweddol o fuddiannau i fusnesau, eu gweithwyr a'r perchenogion sy'n ystyried trefniadau cynllunio ar gyfer olyniaeth.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod busnesau o dan berchenogaeth y gweithwyr yn perfformio'n well a bod gweithwyr yn dangos mwy o ddiddordeb ac yn fwy ymroddedig. Mae Perchenogaeth gan y Gweithwyr hefyd yn dod yn gynyddol boblogaidd ymhlith entrepreneuriaid sy'n creu busnesau newydd, er mwyn helpu i ddenu a gwobrwyo gweithwyr talentog ac ysgogi twf y busnes.

Nid yw bod yn berchennog yn golygu bod pob cyflogwr yn rheolwr: fel unrhyw gwmni llwyddiannus, hyd yn oed os yw'r cwmni o dan berchenogaeth y gweithwyr, mae angen tîm rheoli proffesiynol ac effeithiol arno. Ond mae ei reolwyr yn llawer mwy tebygol o fod yn symud i'r un cyfeiriad, wedi'u cefnogi gan staff sy'n ymrwymedig i lwyddiant eu cwmni gan fod cyfran o'r llwyddiant hwnnw yn eiddo iddyn nhw.

Mae sawl math o Berchenogaeth gan y Gweithwyr:

Pwy all ystyried trefniant o'r fath?

Gall perchenogaeth gan y gweithwyr fod o fudd i bob math o fusnes, gan gynnwys eich busnes chi. Yn ogystal, gall gwerthu i Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr a rhai cynlluniau cyfranddaliadau perchenogaeth uniongyrchol, gan gynnwys y rheini sy'n seiliedig ar opsiynau cyfranddaliadau, gynnig manteision treth sylweddol. Mae'r Llywodraeth wedi cydnabod gwerth Perchenogaeth gan y Gweithwyr i'r economi.

Perchenogion sy'n gadae

Rydych wedi datblygu eich busnes ac mae gennych dîm ardderchog, ond mae'n bryd i chi symud ymlaen. Gall gwerthu i gystadleuwr neu i bwy bynnag sy'n cynnig y pris uchaf deimlo'n chwithig, a gallai olygu ddiwedd eich brand, chwalu eich gweithlu neu newid yn eich amrywiaeth o gynhyrchion. Mae gwerthu i'ch gweithwyr o fudd i chi, ac iddyn nhw. Nhw sy'n adnabod eich busnes orau. Ni fydd angen yr arian arnynt ar unwaith; gallant brynu'r cwmni yn erbyn proffidioldeb yn y dyfodol yn unol ag amserlen sy'n addas i chi. Gellir hefyd cyfuno hyn â benthyciadau uniongyrchol neu gan ddefnyddio unrhyw warged arian parod. Felly, caiff eich anghenion byrdymor eu diwallu, ond cynigir sicrwydd hirdymor i chi ar yr un pryd. Drwy werthu i'ch gweithwyr, gallwch hefyd drafod eich cyfranogiad yn y dyfodol. Gallech weithredu fel cynghorydd, gallech fod yn aelod o'r bwrdd, gallech alw am baned bob dydd Gwener neu gallech ffarwelio'n llwyr.

Busnesau newydd

Mae llawer o fusnesau newydd dynamig yn dewis y model hwn gan ei fod yn meithrin diwylliant ymroddedig o'r cychwyn ac yn rhoi mantais gystadleuol iddynt wrth ddenu a chadw gweithwyr talentog. Gall busnesau y mae angen hwb arnynt ystyried perchenogaeth gan y gweithwyr fel ffordd o ailddeffro'r busnes a rhoi ffocws newydd iddo. A gall sefydliadau di-elw ac elusennau ddefnyddio perchenogaeth gan y gweithwyr er mwyn sicrhau bod aelodau eu tîm yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fwy a rhoi llais i weithwyr.

Gweithwyr

Rydych yn ymwybodol bod eich cyflogwyr yn ystyried gwerthu. Rydych am ddiogelu eich swydd a chael dweud eich dweud mewn perthynas â phenderfyniadau allweddol. Beth am drafod Perchenogaeth gan y Gweithwyr â nhw? Yn ogystal â diogelu swyddi, gall y model hwn hefyd wella ffyniant y busnes a helpu i gadw arian yn y gymuned leol. Bydd hefyd yn eich grymuso chi a'ch cydweithwyr ac yn eich gwobrwyo drwy roi'r cyfle i chi fod yn berchen ar fusnes.

Buddiannau Perchenogaeth gan y Gweithwyr

1.

Cyn lleied â phosibl o darfu ar eich busnes, yn enwedig os cewch gyngor gan arbenigwyr a all eich helpu o ran llywodraethu, cyfranddaliadau a pha strwythurau sydd eu hangen ar waith.

2.

Does dim angen dod o hyd i brynwr. Bydd eich gweithwyr eisoes yn deall potensial eich busnes a byddant yn talu pris teg.

3.

Cymorth treth sydd o fudd i'r gwerthwr ac i'r gweithwyr. Er enghraifft, os defnyddir Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr, gellir gwneud enillion o hyd at £3,600 y flwyddyn yn ddi-dreth fel rhan o gynllun rhannu elw.

4.

Rydych mewn sefyllfa gadarn i negodi eich telerau ymadael a gallwch greu model sy'n addas i chi ac i'r busnes.

5.

Mae Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn meithrin hyblygrwydd, arloesedd a chyfleoedd i addasu – mae'r rhain oll yn nodweddion allweddol a fydd yn helpu i sicrhau bod eich cwmni yn barod i ymateb i unrhyw risgiau a heriau yn y dyfodol.

6.

Mae swyddi'n cael eu diogelu, mae perthynas â chontractwyr a chyflenwyr yn ddi-dor, ac mae gweithwyr yn penderfynu sut y dylai'r busnes ddatblygu, yn ôl eu dymuniadau a'u cynlluniau.

7.

Caiff eich gweithwyr gwerthfawr eu gwobrwyo mewn ffordd amlwg am eu gwasanaeth teyrngar. Gall hyn roi boddhad mawr i berchennog busnes, yn enwedig wrth ymdrin ag unigolion sydd wedi bod yn aelodau o'r tîm ers amser hir.

8.

Mae perchenogion newydd y busnes yn fwy tebygol o werthfawrogi diwylliant, ethos a brand eich busnes, ac mae'n fwy tebygol y byddant yn parhau i'w datblygu yn y dyfodol.

9.

Byddwch yn gallu negodi'r telerau ar gyfer gwerthu'r busnes ar gyflymder addas, a gallwch gytuno i ba raddau y byddwch am barhau i fod yn rhan o'r busnes, os o gwbl.

10.

Mae Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn hybu cynhyrchiant a thwf. Mae'n ddewis ardderchog os ydych am i'ch busnes barhau i ddatblygu a ffynnu.

Pryd y dylid ystyried Perchenogaeth gan y Gweithwyr

Gall Perchnogaeth Gweithwyr fod yn fuddiol iawn os ydych chi’n:

“Dylai gwaith cynllunio ar gyfer olyniaeth go iawn fod yn rhan o drefn arferol y busnes yn hytrach nag ystyriaeth ar wahân.”

Beth am ddechrau eich gwaith cynllunio ar gyfer olyniaeth neu berchenogaeth nawr? Mae'n cymryd amser i baratoi newidiadau mewn perchenogaeth a'u rhoi ar waith. Beth am fanteisio ar ein gwasanaeth wedi'i ariannu'n llawn er mwyn paratoi'n gynnar a sicrhau eich bod wedi ystyried pob opsiwn?

Cysylltwch â Ni

Bydd ein Harfarniad Opsiynau wedi'i ariannu'n llawn yn ystyried sut y gall Perchenogaeth gan y Gweithwyr weithio i'ch cwmni chi. Mae'n cynnwys:

Y Bom Amser Olyniaeth Busnes yng Nghymru

Infographic with statistical data and cube icon.
Graphic with statistics in Welsh on corporate sustainability.
Graphic on business decision-making and future strategy.
Graphical chart with Welsh text on business ownership statistics.