Employee Ownership Trust (EOT)
Gadewch eich cwmni mewn dwylo da

Ydych chi'n awyddus i ymddeol o fusnes rydych yn berchen arno ond am gael pris gwerthu teg gan sicrhau, ar yr un pryd, fod y busnes yn cadw ei annibyniaeth, yn gweithredu fel arfer ac yn gwobrwyo'r gweithwyr sydd wedi eich helpu i'w greu? Neu efallai eich bod yn sefydlu busnes newydd ac yn awyddus iddo ddenu gweithwyr talentog ac ymroddedig a chreu diwylliant cadarnhaol.

Either way, an Employee Ownership Trust (EOT) is something you should probably consider.

Beth yw Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr?

Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.

Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn berchen ar gyfranddaliadau ar ran yr holl weithwyr a chaiff ei goruchwylio gan Ymddiriedolwyr sy'n gofalu am eu buddiannau.

Yn nodweddiadol, bydd Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn caffael cyfran fwyafrifol o'r cyfranddaliadau, sef dros 50% o'r cwmni, ac wedyn bydd yn cadw'r cyfranddaliadau hynny er budd y gweithwyr. Cyflwynwyd y strwythur gan Lywodraeth y DU yn 2014 er mwyn annog twf cwmnïau o dan berchenogaeth y gweithwyr ac, ar yr amod bod yr Ymddiriedolaeth yn dal mwy na 50% o'r cyfranddaliadau ac yn cydymffurfio â rhai rheolau syml, mae'n cynnig dau ostyngiad treth sylweddol:

Mae rhai cwmnïau adnabyddus, fel John Lewis Partnership ac Arup Group, yn eiddo i Ymddiriedolaethau. Ers 2014, mae nifer cynyddol o gwmnïau yn dod yn gwmnïau sy'n eiddo mwyafrifol i Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr. Ymhlith y cwmnïau mwyaf adnabyddus mae Aardman Animations, y cwmni a greodd Wallace and Gromit, Cwmni Da, un o gwmnïau cynhyrchu teledu mwyaf blaenllaw Cymru a Riverford Organics, cyflenwr bwyd organig blaenllaw.

Sut mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn gweithio?

Dyma'r math symlaf o berchenogaeth gan y gweithwyr i'w reoli gan nad oes angen i bob gweithiwr feddu ar gyfranddaliadau personol.

Fel arfer, bydd Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ennill buddiant rheoli mewn cwmni gan ei gyfranddalwyr presennol. Ar ôl cynnal asesiad annibynnol, cytunnir ar bris sy'n gydnaws â'r gwerth presennol ar y farchnad. Weithiau, trefnir benthyciad allanol er mwyn gallu talu'r pris mewn un cyfandaliad. Ond, yn amlach, telir fesul rhandaliad a chaiff yr Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr ei hariannu gan y cwmni o'i elw yn y dyfodol. Mewn rhai achosion, gallai perchennog cwmni roi ei gyfranddaliadau i'r Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr ond fel arfer, bydd am gael gwerth y farchnad amdanynt.

Er mai bwrdd y cyfarwyddwyr a thîm rheoli fydd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau o hyd, fel gydag unrhyw gwmni arall, caiff pob penderfyniad pwysig sy'n effeithio ar gyfranddalwyr, fel penodi cyfarwyddwyr a phenderfynu gwerthu'r cwmni, ei gyfeirio at yr Ymddiriedolaeth. Felly, mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu fel byffer cydlynol, seinfwrdd a sianel gyfathrebu rhwng y cyfarwyddwyr a'r gweithwyr.

Bydd gweithiwr sy'n ymuno â'r cwmni yn dod yn gyd-berchennog yn awtomatig drwy ddod yn un o fuddiolwyr yr ymddiriedolaeth ac os bydd yn gadael, bydd ei berchenogaeth yn dod i ben yn awtomatig. Nid oes angen dyroddi cyfranddaliadau i unigolion sy'n ymuno a'u prynu'n ôl gan unigolion sy'n gadael na chan weithwyr parhaus sy'n awyddus i'w gwerthu. Ond os byddwch o'r farn y byddai perchenogaeth cyfranddaliadau unigol yn gweithio'n well i rai gweithwyr yn eich cwmni, gallai eich Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr drosglwyddo rhai o'i chyfranddaliadau yn uniongyrchol i'r gweithwyr. Gellir defnyddio Ymddiriedolaethau Perchenogaeth gan y Gweithwyr ochr yn ochr â dulliau cymell eraill fel cynlluniau Cymhelliad Rheoli Mentrau (EMI).

Pam ystyried Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr?

Mae sawl mantais yn gysylltiedig â chwmnïau o dan berchenogaeth gan y gweithwyr, gan gynnwys gwell cynhyrchiant a chydnerthedd. Drwy werthu perchenogaeth i weithwyr, caiff y pris yn aml ei bennu ar werth teg yn unol â'r farchnad, felly bydd y perchenogion yn gwybod yn gyflym yn union faint y byddant yn ei gael drwy werthu, gan gynnig sicrwydd iddynt. Hefyd, mae llawer o berchenogion cwmnïau yn ymddeol drwy drosglwyddo perchenogaeth i'w gweithwyr drwy Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr am eu bod o'r farn y bydd eu cwmni yn fwy llwyddiannus o gymharu â gwerthu'r cwmni i drydydd parti. Ac mae rhai entrepreneuriaid yn cyflwyno hawl perchenogaeth gan y gweithwyr o'r cychwyn cyntaf am eu bod o'r farn ei bod yn allweddol er mwyn sicrhau'r llwyddiant gorau yn yr hirdymor.

Gall gwerthu busnes fod yn heriol a gall achosi niwed os nad ymdrinnir â'r broses yn briodol. Drwy werthu busnes yn y fath fodd, gellir defnyddio proses raddol wedi'i rheoli'n ofalus, heb orfod cynnwys unrhyw bartïon allanol. Yn aml, bydd y perchenogion sy'n gwerthu yn cadw canran o'r berchenogaeth ac yn ymgymryd â rôl lai. Gall hyn olygu y bydd y broses drawsnewid yn ddidrafferth ac yn sefydlog ac y bydd profiad ac arbenigedd y perchenogion sy'n gadael ar gael o hyd i'r busnes.

Buddiannau

I chi

I'ch cwmni

I'ch gweithwyr

Sut y gallwn ni helpu

Sut y gallwn ni helpu Mae rhoi cynllun Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr ar waith yn golygu cryn dipyn o waith cynllunio a gallwn ddarparu hynny ar eich rhan, wedi'i gyllido'n llawn. Gallwn eich tywys drwy'r broses gyfan, er mwyn i chi gael y canlyniad iawn ar eich cyfer chi, eich busnes a'ch gweithwyr.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein Harfarniad Opsiynau wedi'i ariannu'n llawn yn ystyried sut y gall Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr weithio i'ch cwmni chi.

Astudiaethau Achos