Perchnogaeth Gweithwyr - Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn cael llawer o gwestiynau am berchnogaeth gweithwyr. Felly dyma'r cwestiynau mwyaf cyffredin fel yr atebwyd gan ein tîm.

Yn ei hanfod, mae cwmni ym mherchnogaeth y gweithwyr pan fydd aelodau o staff yn dal mwyafrif ei gyfranddaliadau. Fodd bynnag, mae nifer o feddylwyr a sefydliadau yn ystyried bod perchnogaeth gan y gweithwyr yn fwy na threfniant ariannol. Er enghraifft, mae Adolygiad Nuttall dogfen ddylanwadol, yn diffinio perchnogaeth gan y gweithwyr fel a ganlyn :

 “a significant and meaningful stake in a business for all its employees… [which] goes beyond financial participation. The employees’ stake must underpin organisational structures that ensure employee engagement. In this way employee ownership can be seen as a business model in its own right.” 

From our point of view, employee ownership is more than just a technical business structure. It is a way to involve staff in the everyday running and management of the company. This increases engagement and helps create a stronger, more productive business.

Er 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi twf cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol, a thrwy ddarparu prosiectau ar y cyd sy'n darparu sgiliau ac sy'n mynd i'r afael ag allgáu.

Fel arfer, mae gan fusnesau cydberchnogaeth gysylltiadau cryf gyda'u hardaloedd lleol ac maent yn cynnal cysylltiadau agos gyda chyflenwyr yn lleol ac ar lefel is-ranbarthol. Yn ogystal, maent yn gweithio gydag entrepreneuriaid lleol a'r sector addysg, gan geisio arloesi a datblygu cynhyrchion newydd a ffyrdd newydd o weithio yn gyson.

Gallwn oll ddychmygu'r manteision cymdeithasol sy'n deillio o ddosbarthu elw mewn ffordd ehangach a thecach, y gweithgarwch ymgysylltu gwell a lles gwell gweithwyr, a chynnydd mewn swyddi a diogelwch swyddi mewn cymunedau yng Nghymru.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, a gyflenwir gan Ganolfan Gydweithredol Cymru, yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ac yn cael ei gyllido o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Na! Gall amrywiaeth eang o fusnesau o faint amrywiol ei ddefnyddio mewn ffordd lwyddiannus, gan gynnwys busnesau masnachol a mentrau cymdeithasol.

Gwelir busnesau sy'n gweithredu trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr mewn bron pob sector o economi y DU, ar draws pob maint a chyfnod busnes ac ar draws pob rhan o'r DU. O gwmnïau sydd newydd gael eu sefydlu ac sy'n dymuno rhoi cychwyn gwych i'r busnes, i fusnesau sefydledig o bob maint sy'n ceisio cynllunio ar gyfer her olyniaeth, mae perchnogaeth gan y gweithwyr yn strwythur busnes hynod o lwyddiannus.

Pan fyddwch yn ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr, rydym yn derbyn eich bod yn meddwl am John Lewis yn syth. Bydd rhai pobl yn gwybod bod enwau cyfarwydd fel Go Ape, Richer Sounds ac Aardman Animations ym mherchnogaeth eu gweithwyr hefyd. Fodd bynnag, nid rhywbeth i gwmnïau mawr yn unig yw perchnogaeth gan y gweithwyr. Yn wir, mae'r busnesau yr ydym ni wedi eu helpu yma yng Nghymru yn fusnesau bychain cyffredin. Nid yw eu maint yn bwysig. Felly waeth beth fo'ch lleoliad neu'r diwydiant yr ydych yn gweithio ynddo, gallech chi gael budd gan drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr.

Ddim o gwbl! Ddim o gwbl! Ni roddir eich busnes i ffwrdd, er eich bod yn ymboeni am eich gweithwyr ac yn ystyried eu dyfodol nhw a'ch gwaddol chi, mae'n drefniant ariannol fel unrhyw drefniant arall. Yn lle gwerthu i un sefydliad, rydych yn gwerthu cyfranddaliadau i weithwyr, ond gallwch chi deimlo'n siŵr y byddwch yn cael gwerth teg am eich busnes ar sail y prisiau yn y farchnad.

Employee buy-outs occasionally involve employees putting up some of their own cash to buy some of the shares but usually the sums involved are small. Typically most of the shares are bought – on employees’ behalf – by a trust, financed by contributions from the company itself, or a loan that’s then paid back by the company.

Ceir 3 phrif fath o drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr, ac mae'r un addas ar gyfer eich busnes chi a'r gweithwyr yn rhywbeth y gallwn weithio arno gyda chi.

  • Direct employee ownership – Using one or more tax advantaged Employee Share Schemes, employees become registered individual shareholders of a majority of the shares in their company.
  • Indirect employee ownership – Shares are held collectively on behalf of employees, normally through an Employee Ownership Trust.
  • Hybrid model – A combination of individual and collective share ownership.

Unwaith eto, na! Er y bydd perchnogion presennol yn dymuno ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr fel dewis o'i gymharu â chystadleuwr yn ei brynu, neu'r un sy'n cynnig y swm uchaf amdano, a allai beryglu brandiau a gweithwyr, nid oes yn rhaid iddo fod fel hyn.

Mae nifer o fusnesau newydd yn y DU wedi ystyried a newid i drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr gan ei fod yn cadarnhau diwylliant o ymgysylltu, pawb yn gweithredu gyda'i gilydd ac ymrwymiad. Rydym wedi bod yn falch o weithio gyda busnesau yng Nghymru y mae ganddynt set o werthoedd ac ethos cadarn. Caiff busnesau o'r fath eu denu gan gysyniad caniatáu i'r holl rai sy'n cyfrannu at lwyddiant cwmni rannu ei wobrau.

Ac nid yw hyn yn berthnasol i gwmnïau newydd yn unig ychwaith. Gall fod yn fodel gwych i fusnesau sy'n bodoli eisoes hefyd. Mae nifer o fusnesau wedi'u hymwreiddio yn eu cymunedau ac maent yn defnyddio trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr i gryfhau'r gwaddol hwn. Os byddwch yn darllen ein hadran astudiaethau achos byddwch yn gweld amrediad o fusnesau a'u rhesymau dros gael trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr.

 

Pan fyddwch yn ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr fel dewis, ein cyngor ni fyddai gorau po gyntaf y gallwch gychwyn ar y gwaith cynllunio.

Efallai y bydd gweithio gyda ni, eich timau chi a chymorth ariannol a chyfreithiol allanol yn rhoi'r cynllun 'perffaith' i chi ar bapur. Fodd bynnag, rhaid gwireddu'r datrysiad hwn ar bapur; proses a allai gymryd misoedd lawer, neu flynyddoedd.

Y camau cyntaf fyddai sefydlu gweithgor a thrafod y materion.

Dyma ble y gellir trafod eich cynllun ar bapur a bydd yn dod yn rhywbeth 'real'. Byddem yn eich cynghori i ddwyn eich perchnogion, eich cyfarwyddwyr, eich cyfrifwyr ac yn bendant, cynrychiolaeth o blith y gweithwyr, ynghyd.

Meddyliwch am y sawl y byddant yn cael eu heffeithio gan drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr, a sicrhewch fod y bobl hyn o gwmpas y bwrdd. Wrth gwrs, bydd hyn yn amrywio o gwmni i gwmni.

Beth yw'r diffiniad o Berchnogaeth gan y Gweithwyr?

Yn ei hanfod, mae cwmni ym mherchnogaeth y gweithwyr pan fydd aelodau o staff yn dal mwyafrif ei gyfranddaliadau. Fodd bynnag, mae nifer o feddylwyr a sefydliadau yn ystyried bod perchnogaeth gan y gweithwyr yn fwy na threfniant ariannol. Er enghraifft, mae Adolygiad Nuttall dogfen ddylanwadol, yn diffinio perchnogaeth gan y gweithwyr fel a ganlyn :

 “cyfran arwyddocaol ac ystyrlon mewn busnes ar gyfer ei holl weithwyr... [sy'n] mynd y tu hwnt i gyfranogiad ariannol. Rhaid i gyfran y gweithwyr fod yn sail i strwythurau sefydliadol sy'n sicrhau gweithgarwch ymgysylltu gyda gweithwyr. Fel hyn, gellir ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr fel model busnes ynddo'i hun.”

O'n safbwynt ni, mae perchnogaeth gan y gweithwyr yn fwy na strwythur busnes technegol yn unig. Mae'n ffordd o gynnwys staff yn y gwaith o redeg a rheoli'r cwmni o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynyddu gweithgarwch ymgysylltu ac mae'n helpu i greu busnes cryfach a mwy cynhyrchiol.

 

Why is Cwmpas behind the push to see more employee owned businesses in Wales?

Er 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi twf cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol, a thrwy ddarparu prosiectau ar y cyd sy'n darparu sgiliau ac sy'n mynd i'r afael ag allgáu.

Fel arfer, mae gan fusnesau cydberchnogaeth gysylltiadau cryf gyda'u hardaloedd lleol ac maent yn cynnal cysylltiadau agos gyda chyflenwyr yn lleol ac ar lefel is-ranbarthol. Yn ogystal, maent yn gweithio gydag entrepreneuriaid lleol a'r sector addysg, gan geisio arloesi a datblygu cynhyrchion newydd a ffyrdd newydd o weithio yn gyson.

Gallwn oll ddychmygu'r manteision cymdeithasol sy'n deillio o ddosbarthu elw mewn ffordd ehangach a thecach, y gweithgarwch ymgysylltu gwell a lles gwell gweithwyr, a chynnydd mewn swyddi a diogelwch swyddi mewn cymunedau yng Nghymru.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, a gyflenwir gan Ganolfan Gydweithredol Cymru, yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ac yn cael ei gyllido o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Onid rhywbeth i fusnesau mwy yw trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr?

Na! Gall amrywiaeth eang o fusnesau o faint amrywiol ei ddefnyddio mewn ffordd lwyddiannus, gan gynnwys busnesau masnachol a mentrau cymdeithasol.

Gwelir busnesau sy'n gweithredu trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr mewn bron pob sector o economi y DU, ar draws pob maint a chyfnod busnes ac ar draws pob rhan o'r DU. O gwmnïau sydd newydd gael eu sefydlu ac sy'n dymuno rhoi cychwyn gwych i'r busnes, i fusnesau sefydledig o bob maint sy'n ceisio cynllunio ar gyfer her olyniaeth, mae perchnogaeth gan y gweithwyr yn strwythur busnes hynod o lwyddiannus.

Pan fyddwch yn ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr, rydym yn derbyn eich bod yn meddwl am John Lewis yn syth. Bydd rhai pobl yn gwybod bod enwau cyfarwydd fel Go Ape, Richer Sounds ac Aardman Animations ym mherchnogaeth eu gweithwyr hefyd. Fodd bynnag, nid rhywbeth i gwmnïau mawr yn unig yw perchnogaeth gan y gweithwyr. Yn wir, mae'r busnesau yr ydym ni wedi eu helpu yma yng Nghymru yn fusnesau bychain cyffredin. Nid yw eu maint yn bwysig. Felly waeth beth fo'ch lleoliad neu'r diwydiant yr ydych yn gweithio ynddo, gallech chi gael budd gan drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr.

Fel perchennog busnes sy'n ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr, a yw'n golygu y byddaf yn rhoi fy musnes i'r gweithwyr?

Ddim o gwbl! Ddim o gwbl! Ni roddir eich busnes i ffwrdd, er eich bod yn ymboeni am eich gweithwyr ac yn ystyried eu dyfodol nhw a'ch gwaddol chi, mae'n drefniant ariannol fel unrhyw drefniant arall. Yn lle gwerthu i un sefydliad, rydych yn gwerthu cyfranddaliadau i weithwyr, ond gallwch chi deimlo'n siŵr y byddwch yn cael gwerth teg am eich busnes ar sail y prisiau yn y farchnad.

O bryd i'w gilydd, bydd trefniadau prynu gan weithwyr yn golygu y bydd gofyn iddynt roi ychydig o'u harian eu hunain i brynu rhai o'r cyfranddaliadau, ond fel arfer, bydd y symiau dan sylw yn isel. Fel arfer, prynir rhan fwyaf y cyfranddaliadau ar ran y gweithwyr – gan ymddiriedolaeth, ac fe'u hariannir gan gyfraniadau gan y cwmni ei hun, neu fenthyciad a ad-dalir gan y cwmni wedi hynny.

Ceir 3 phrif fath o drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr, ac mae'r un addas ar gyfer eich busnes chi a'r gweithwyr yn rhywbeth y gallwn weithio arno gyda chi.

  • Perchnogaeth uniongyrchol gan y gweithwyr – Gan ddefnyddio un Cynllun Cyfranddaliadau Gweithwyr neu fwy gyda mantais treth, bydd gweithwyr yn dod yn gyfranddalwyr unigol cofrestredig mwyafrif y cyfranddaliadau yn eu cwmni.

 

  • Perchnogaeth anuniongyrchol gan y gweithwyr – Caiff cyfranddaliadau eu dal ar y cyd ar ran gweithwyr, fel arfer trwy gyfrwng Ymddiriedolaeth Perchnogaeth gan y Gweithwyr.

 

  • Model hybrid – Cyfuniad o berchnogaeth cyfranddaliadau unigol ac ar y cyd.

 

 

Ond ai dim ond pan fydd perchennog busnes yn dymuno gwerthu y bydd perchnogaeth gan y gweithwyr yn codi fel dewis?

Unwaith eto, na! Er y bydd perchnogion presennol yn dymuno ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr fel dewis o'i gymharu â chystadleuwr yn ei brynu, neu'r un sy'n cynnig y swm uchaf amdano, a allai beryglu brandiau a gweithwyr, nid oes yn rhaid iddo fod fel hyn.

Mae nifer o fusnesau newydd yn y DU wedi ystyried a newid i drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr gan ei fod yn cadarnhau diwylliant o ymgysylltu, pawb yn gweithredu gyda'i gilydd ac ymrwymiad. Rydym wedi bod yn falch o weithio gyda busnesau yng Nghymru y mae ganddynt set o werthoedd ac ethos cadarn. Caiff busnesau o'r fath eu denu gan gysyniad caniatáu i'r holl rai sy'n cyfrannu at lwyddiant cwmni rannu ei wobrau.

Ac nid yw hyn yn berthnasol i gwmnïau newydd yn unig ychwaith. Gall fod yn fodel gwych i fusnesau sy'n bodoli eisoes hefyd. Mae nifer o fusnesau wedi'u hymwreiddio yn eu cymunedau ac maent yn defnyddio trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr i gryfhau'r gwaddol hwn. Os byddwch yn darllen ein hadran astudiaethau achos byddwch yn gweld amrediad o fusnesau a'u rhesymau dros gael trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr.

A yw pontio i berchnogaeth gan y gweithwyr yn broses gyflym?

Pan fyddwch yn ystyried perchnogaeth gan y gweithwyr fel dewis, ein cyngor ni fyddai gorau po gyntaf y gallwch gychwyn ar y gwaith cynllunio.

Efallai y bydd gweithio gyda ni, eich timau chi a chymorth ariannol a chyfreithiol allanol yn rhoi'r cynllun 'perffaith' i chi ar bapur. Fodd bynnag, rhaid gwireddu'r datrysiad hwn ar bapur; proses a allai gymryd misoedd lawer, neu flynyddoedd.

Os ydw i'n ystyried trefniant perchnogaeth gan y gweithwyr ar gyfer fy musnes i, pwy y bydd angen iddynt fod yn rhan o'r broses?

Y camau cyntaf fyddai sefydlu gweithgor a thrafod y materion.

Dyma ble y gellir trafod eich cynllun ar bapur a bydd yn dod yn rhywbeth 'real'. Byddem yn eich cynghori i ddwyn eich perchnogion, eich cyfarwyddwyr, eich cyfrifwyr ac yn bendant, cynrychiolaeth o blith y gweithwyr, ynghyd.

Meddyliwch am y sawl y byddant yn cael eu heffeithio gan drefniant perchnogaeth gan y gweithwyr, a sicrhewch fod y bobl hyn o gwmpas y bwrdd. Wrth gwrs, bydd hyn yn amrywio o gwmni i gwmni.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein Harfarniad Opsiynau wedi'i ariannu'n llawn yn ystyried sut y gall Perchenogaeth gan y Gweithwyr weithio i'ch cwmni chi. Mae'n cynnwys: