Perchenogaeth gweithiwr cyfunol/hybrid

Ydych chi'n awyddus i ymddeol o fusnes rydych yn berchen arno ond am gael pris gwerthu teg gan sicrhau, ar yr un pryd, fod y busnes yn cadw ei annibyniaeth, yn gweithredu fel arfer ac yn gwobrwyo'r gweithwyr sydd wedi eich helpu i'w greu? Neu efallai eich bod yn sefydlu busnes newydd ac yn awyddus iddo ddenu gweithwyr talentog ac ymroddedig a chreu diwylliant cadarnhaol.

Gallai ymagwedd gyfunol neu hybrid at berchnogaeth gan weithwyr fod y model cywir i chi.

Beth yw perchenogaeth gweithwyr uniongyrchol / cyfunol/uniongyrchol?

Yn ei ffurf symlaf, cedwir cyfranddaliadau mewn cyfuniad o berchnogaeth anuniongyrchol a chyfunol unigol.

O dan y model cyfunol, bydd busnesau'n defnyddio YPG (Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr) sy'n dal y rhan fwyaf o'r cyfranddaliadau er mwyn sicrhau sefydlogrwydd perchnogaeth. Ochr yn ochr â hyn, gellir defnyddio cynllun cyfranddaliadau treth-effeithlon fel SIP (Cynllun Cymhelliant Cyfranddaliadau) wedyn i ddosbarthu'r cyfrannau sy'n weddill i weithwyr.

Yn y model cyfunol/hybrid, gall yr unigolion hynny sy'n berchen ar gyfranddaliadau dderbyn incwm ychwanegol trwy ddifidendau a ddatgenir ar eu cyfranddaliadau a gallant wneud enillion cyfalaf os ydynt yn eu gwerthu.

Sut mae dull cyfun yn gweithio?

Mae YPG yn sicrhau, er y gallai cyfranddalwyr unigol fod â diddordeb mewn budd-daliadau personol, bod ffocws naturiol ar sefydlogrwydd a pherchnogaeth tymor hwy. Mae pob gweithiwr, y presennol a'r dyfodol, yn gallu rhannu llwyddiant y busnes, oherwydd eu cyfranogiad yn yr YPG. Fel cyfranddalwyr unigol, efallai y byddant yn derbyn gwobr ariannol uniongyrchol i fusnesau neu lwyddiant personol.

Os defnyddir YPG, rhaid iddo gael cyfran fwyafrif (mwy na 50%) yn y cwmni. Wrth gyfuno ac EOT gyda chynllun cyfranddaliadau er enghraifft, mae angen cynnal yr YPG yn ofalus. Gan fod dau fath o berchnogaeth gweithwyr yn rhedeg ar yr un pryd i bob pwrpas, mae angen ystyried y prosesau gweinyddol ychwanegol amlwg.

Buddiannau

I chi

I'ch cwmni

I'ch gweithwyr

Sut y gallwn ni helpu

Mae angen rhywfaint o gynllunio ar gyfer gweithredu model cyfunol uniongyrchol ac anuniongyrchol o berchnogaeth gweithwyr. Gallwn eich arwain trwy'r broses gyfan, wedi'i hariannu'n llawn, fel eich bod chi'n cael y canlyniad cywir i chi a'ch busnes.

Cysylltwch â ni nawr am gyngor wedi'i ariannu'n llawn

Our fully funded support will explore how a hybrid approach to EO can work for your company. It includes:

Astudiaethau Achos