Cyngor arbenigol a berchnogaeth a chyfranddaliadau gweithwyr

P’un a ydych chi’n ystyried camu’n ôl, gwerthu neu ddatblygu gweithlu ymroddedig, gallwn gynnig ateb i chi.

Rydyn ni'n darparu cyngor penodol, wedi'i gyllido'n llawn, i'ch helpu chi os penderfynwch mai Cynlluniau Perchnogaeth a Chyfrannau Gweithwyr yw'r ateb ar eich cyfer chi a'ch busnes.

Ymddiriedolaethau Perchnogaeth Gweithwyr

Ydych chi eisiau gadael eich cwmni mewn dwylo da?

Cynlluniau Cyfranddaliadau Gweithwyr

Ydych chi’n chwilio am ffyrdd i wobrwyo eich staff?

Pryniant gan y Rheolwyr

Ydych chi eisiau sicrhau sefydlogrwydd i’r dyfodol?

Sut y gallwn ni helpu

P'un a ydych chi'n ystyried pontio'n llwyr at berchnogaeth gweithwyr, rhoi cynllun cyfrannau gweithwyr ar waith neu bryniant gan reolwyr, gall ein tîm o arbenigwyr profiadol reoli'r broses cyfan ar eich rhan - a hynny wedi'i gyllido'n llawn. Os hoffech chi drafod gwerthusiad opsiynau wedi'i gyllido'n llawn, cysylltwch â ni.

Mae’n benderfyniad mawr, ond gyda ni wrth eich ochr, rydych chi a’ch busnes mewn dwylo diogel.

Gwerthuso busnes

Gallwn asesu eich busnes, darparu cyngor ar yr holl ddewisiadau o ran olyniaeth a’ch helpu i ddewis y llwybr gorau i chi.

Ymgysylltu ag aelodau staff a’r bwrdd

Gallwn gydweithio â pherchnogion, rheolwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr cyflogedig er mwyn sicrhau bod pawb yn cael ei gynnwys ac yn deall y broses.

Prisio

Gallwn roi prisiad annibynnol o’ch busnes.

Datblygu arweinyddiaeth

Gallwn gydweithio â gweithwyr cyflogedig allweddol a fydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli busnes gan sicrhau bod y sgiliau a’r hyder ganddynt sydd eu hangen arnynt.

Cyngor ariannol

Gallwn helpu i roi’r prosesau ariannol priodol ar waith er mwyn trosglwyddo cyfranddaliadau’r perchennog, naill ai’n uniongyrchol i’r gweithwyr cyflogedig neu drwy ymddiriedolaeth perchnogaeth gan y gweithwyr.

Cyngor ar FaterionTreth

Gallwn ddarparu cyngor ar y rhyddhad treth a’r rhannu elw di-dreth y gallai cwmnïau y mae gweithwyr cyflogedig yn berchen arnynt fod yn gymwys i’w cael.

Cyngor parhaus

Unwaith y mae’r fargen wedi’i chytuno, gallwn ddarparu cyngor parhaus ar reoli’r cyfnod pontio a pharhau i ymgysylltu â’r gweithwyr cyflogedig.

Dydy un maint ddim yn ffitio pawb

Rydyn ni’n gweithio i ddeall natur unigryw eich busnes a’ch amcanion ac yna gallwn gynllunio llwybr tuag at yr ateb cywir i chi.

Cychwyn ar eich Taith.

Astudiaethau Achos

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

Newyddion